ਹਰੀ ਮਹਿਮਾ

Posted on August 14th, 2013 by admin.
Categories: Praise.

ਤੇਤੋਂ ਹੀ ਫੁਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਂਦੇ ਤੇਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ ॥
ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਰਜ ਰੌਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੰਗ ॥੧
ਕਰੋੜਾਂ ਬਰਸ ਤੋਂ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ॥
ਕਰੋੜਾਂ ਬਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਾ ਸੋਇਆ ॥੨
ਜਰ੍ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਬਣਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ॥
ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਾਗਰ ਬਣਾਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਬਣਨ ਮਿਲ ਕੱਖਾਂ॥੩
ਰਿਜਕ ਦੇਵੇਂ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਸਾਰੇ ॥
ਮਾੜੇ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਫੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰੇ॥੪
ਪ੍ਰਭ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਨਿਕਟ ਸਮਝ ਧਿਆਵਣ॥
ਪ੍ਰਭ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੋ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣ॥੫
ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਟੋਂ ਤੁਮ ਸਾਰੇ ॥
ਰਖੋ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ॥ ੬

0 comments.

ਮਾਇਆਧਾਰੀ

Posted on June 28th, 2013 by admin.
Categories: Knowledge.

ਨਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਗ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ॥
ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਤੇਰਾ॥੧
ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ॥
ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰਾ॥੨
ਮਾਇਆ ਕਿਸੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਨਰਕ ਮੇ ਜਾਏ ਇਹ ਗੇਰਾ॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਲਾਗੇ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਲਪਟੇਰਾ॥੩
ਦੰਦ ਬਿਨਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ॥
ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਵੇ॥੪
ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੁਆਵੇ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਘਟਾਵੇ॥
ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ॥੫
ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਭੱਜੀ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਛਿੰਨ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵੇ॥
ਗਰੀਬ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਜਾਵੇ ਮਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ॥੬
ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਬਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਟਿੱਕ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਜਪੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣੀ ਗੁਰਨਾਮ ਮਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਲਣ ਨਾ ਪਾਵੇ॥੭

0 comments.

ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ

Posted on June 15th, 2013 by admin.
Categories: Prayer.

ਤੂੰ ਸਾਰਥੀ ਮੈਂ ਸੁਆਰਥੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ ਰੋਗ ਸਭ ਮਿਟਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋਗ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥੧
ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਂਵਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਪ ਖੰਡ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਹਮ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੇਂ ਲਪਟੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥੨
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅਤਿ ਮਲੀਨ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲੱਥ ਪੱਥ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਧਰੇ ਹੈਂ ॥੩
ਕੱਲ ਮੇਂ ਕਾਮ ਹੋਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਲੱਭਣ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰੋਜੀ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਜਰ੍ਹੇ ਜਰ੍ਹੇ ਹੈਂ ॥੪
ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਧਰੇ ਹੈਂ ॥
ਧਰਮੀ ਸਮਝੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਜੀਵਤ ਨਾਹੀਂ ਮਰੇ ਹੈਂ ॥੫
ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇਂ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਮਾਥਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧਰੇ ਹੈਂ ॥
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰਨਾਮ ਬਿਖ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥੬

0 comments.

ਹਰੀ ਮਹਿਮਾ

Posted on May 24th, 2013 by admin.
Categories: Praise.

ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਜਾਵਟ ॥
ਥਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਜਾਵਟ ॥੧
ਜਲ ਥਲ ਵੀ ਹੈਂ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ॥
ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ॥੨
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ॥
ਨਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਜਣਿਆ ਤੂੰ ॥੩
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਦਾ ਮਾਲਕ ॥
ਸਭ ਖਲਕਤ ਦਾ ਤੂੰਹੀਂ ਖਾਲਕ ॥੪
ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਭਿਨਾਸ਼ੀ ਤੂੰ ॥
ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹਤਾਜੀ ਤੂੰ ॥੫
ਤੂੰ ਆਪ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ॥
ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ॥੬
ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ॥
ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ॥੭
ਤੂੰ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਬਾਨ੍ਨੀ ॥
ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦਾਨ੍ਨੀ॥੮
ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਆਗੇ॥
ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਮਾਂਗੇ॥੯
– ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ

0 comments.

ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ

Posted on February 22nd, 2012 by admin.
Categories: Knowledge.

ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬ ਬਣਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬ ਨਾ ਕੋਈ ||
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਈ || 1.
ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲਭਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠ ਲਭੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ||
ਕੋਈ ਮਸਜਦ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਕੋਈ ਚਰਚ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਜਾਰੇ || 2.
ਕਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਭਦੇ ਕਈ ਮੂਧੇ ਲਮਕ ਅੱਗ ਬਾਲੇ ||
ਕਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਦੇ ਨਾਭੀ ਤੇ ਕਈ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਚ ਗਾਲੇ || 3.
ਕਈ ਵਾਲ ਪੁਟ ਪੁਟ ਸੁੱਟਦੇ ਚਾਹੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਚ ਕਟਾ ਲੈ ||
ਨਾਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾਇਆਂ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲੈ || 4.
ਮਜ਼ਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਜ਼ਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ||
ਮਜ਼ਬ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇਥੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਇਹ ਨੰਗਾ || 5.
ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਉਂਣਾ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਛੱਡ ਸਹਾਰੇ ||
ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਟਾ ਦੇ ਮਨੋ ਦੇਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ || 6.
ਅਪਨਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਵੋ ||
ਕੂੜ ਕਪਟ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ || 7.

0 comments.

ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ

Posted on October 4th, 2011 by admin.
Categories: Knowledge.

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਹੈ । ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮੈਲ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਓਹ ਪਾਕ ਪਵਿਤੱਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਹ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆ ਤੇਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ । ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਸਭ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦਰੱਖਤ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਤੂੰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਵਲੇਟੇਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ । ਗੁਰਨਾਮ ਪਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓੁਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕੱਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
Page No.: 41
Ref. No.: 064

0 comments.

ਮਹਿਮਾ ਹਰਿ ਨਾਮ

Posted on July 28th, 2011 by admin.
Categories: Praise.

ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆਂ ਜਨ ਸਰਬ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆਂ ਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ॥ 
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆਂ ਅੰਧਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਪਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਿਆਂ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੀਆਇਆਂ ਦੁੱਖ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇ ਧੋਤਿਆਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਚਿਆਂ ਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੀਨ ਗੁਰਨਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
Page No.: 153
Ref. No.: 259

0 comments.

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

Posted on July 28th, 2011 by admin.
Categories: Knowledge.

ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਲੈ ਖੋਟਿਆ ਕੋਲੋਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਮਾਓਂਦਾ॥
ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਰਖ ਝੂਠ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ॥
ਕ੍ਰੋਧੀ ਦੇ ਮਨ ਗੁੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਭਜਾਉਂਦਾ॥
ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੁਆਰਥੀ ਬਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ॥
ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਪਿਛੇ ਭਾਉਂਦਾ॥
ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਕਾਮ ਬਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ॥
ਛਤਰਧਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਇਆ  ਨਾ ਮਨ ਬਸਾਉਂਦਾ॥
ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆ ਵਕਤ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦਾ॥
ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਚੋਰਾਸੀ ਨਾ ਭਾਉਂਦਾ॥
Page No.: 127
Ref. No.: 214

0 comments.

ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ

Posted on May 11th, 2011 by admin.
Categories: Knowledge.

ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਣ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਤਾਂ ਸੋਗ ॥
ਇਕਨਾ ਹੋ ਜਾਵਣ ਹੰਕਾਰੀ ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਹਰਖ ਰੋਗ ॥ ੧
ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ॥
ਬੁਢਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਲੱਭੇ ਲੱਗੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥ ੨
ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੇ ॥
ਭਾਈ -ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ ਅੰਤ ਨਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵੇ ॥ ੩
ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਮਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ॥
ਮਿਲੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜੋ ਇਸ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪਿਰਦਾ ॥ ੪
ਪਿਉ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੁਆਵੇ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਚ ਬਣਾਵੇ ॥
ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਣਤ ਗਣਾਵੇ॥ ੫
ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜੋ ਸਬਰ ਧਾਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ॥
ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਉਹ ਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇ ॥ ੬

0 comments.

ਹਰੀ ਮਹਿਮਾ

Posted on May 11th, 2011 by admin.
Categories: Prayer.

ਬਖਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਕਸ਼ਿੰਦ ਹੈਂ ਤੂੰ ॥
ਤਾਰੋ ਤਾਰਹਾਰੇ ਦਾਤਾ ਬਿਨ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਕਰਿੰਦ ਹੈਂ ਤੂੰ ॥ ੧
ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ॥
ਨਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ॥ ੨
ਜਾਤ ਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਜ੍ਹਬਾ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਪੈਂ ॥
ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ॥ ੩
ਤੇਰਾ ਸਰੀਕ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਤੇਰਾ ਥਹੁ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ॥
ਚਾਨਣ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ਤੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਜੋ ਜਪੇ ਸੋ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ॥ ੪

0 comments.