ਹਰੀ ਮਹਿਮਾ

Posted on May 24th, 2013 by admin.
Categories: Praise.

ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਜਾਵਟ ॥
ਥਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਜਾਵਟ ॥੧
ਜਲ ਥਲ ਵੀ ਹੈਂ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ॥
ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ॥੨
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ॥
ਨਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਜਣਿਆ ਤੂੰ ॥੩
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਦਾ ਮਾਲਕ ॥
ਸਭ ਖਲਕਤ ਦਾ ਤੂੰਹੀਂ ਖਾਲਕ ॥੪
ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਭਿਨਾਸ਼ੀ ਤੂੰ ॥
ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹਤਾਜੀ ਤੂੰ ॥੫
ਤੂੰ ਆਪ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ॥
ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ॥੬
ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ॥
ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ॥੭
ਤੂੰ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਬਾਨ੍ਨੀ ॥
ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦਾਨ੍ਨੀ॥੮
ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਆਗੇ॥
ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਮਾਂਗੇ॥੯
– ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ

0 comments.