ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ

Posted on June 15th, 2013 by admin.
Categories: Prayer.

ਤੂੰ ਸਾਰਥੀ ਮੈਂ ਸੁਆਰਥੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ ਰੋਗ ਸਭ ਮਿਟਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋਗ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥੧
ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਂਵਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਪ ਖੰਡ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਹਮ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੇਂ ਲਪਟੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥੨
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅਤਿ ਮਲੀਨ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਮੈਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲੱਥ ਪੱਥ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਧਰੇ ਹੈਂ ॥੩
ਕੱਲ ਮੇਂ ਕਾਮ ਹੋਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥
ਲੱਭਣ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰੋਜੀ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਜਰ੍ਹੇ ਜਰ੍ਹੇ ਹੈਂ ॥੪
ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਧਰੇ ਹੈਂ ॥
ਧਰਮੀ ਸਮਝੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਜੀਵਤ ਨਾਹੀਂ ਮਰੇ ਹੈਂ ॥੫
ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇਂ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਮਾਥਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧਰੇ ਹੈਂ ॥
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰਨਾਮ ਬਿਖ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਕਰੇ ਹੈਂ ॥੬

0 comments.