ਹਰੀ ਮਹਿਮਾ

Posted on May 11th, 2011 by admin.
Categories: Prayer.

ਬਖਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਕਸ਼ਿੰਦ ਹੈਂ ਤੂੰ ॥
ਤਾਰੋ ਤਾਰਹਾਰੇ ਦਾਤਾ ਬਿਨ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਕਰਿੰਦ ਹੈਂ ਤੂੰ ॥ ੧
ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ॥
ਨਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ॥ ੨
ਜਾਤ ਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਜ੍ਹਬਾ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਪੈਂ ॥
ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ॥ ੩
ਤੇਰਾ ਸਰੀਕ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਤੇਰਾ ਥਹੁ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ॥
ਚਾਨਣ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ਤੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਜੋ ਜਪੇ ਸੋ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ॥ ੪

0 comments.