ਮਹਿਮਾ ਹਰਿ ਨਾਮ

Posted on July 28th, 2011 by admin.
Categories: Praise.

ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆਂ ਜਨ ਸਰਬ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆਂ ਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ॥ 
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆਂ ਅੰਧਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਪਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਿਆਂ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੀਆਇਆਂ ਦੁੱਖ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇ ਧੋਤਿਆਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਚਿਆਂ ਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੀਨ ਗੁਰਨਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ॥
Page No.: 153
Ref. No.: 259

0 comments.