ਤਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

Posted on January 29th, 2011 by admin.
Categories: Knowledge.

ਤਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਪਾਪੋਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨਾ ਰੋਕੋ ||

ਕੋੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੁਬਾਨ ਤੇਰੀ ਤਨ ਨੂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੋ ਰੋਕੋ ||

ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਦੇਖ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ||

ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਲੀ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਤਨ ਸਜਾਵੇ ||

ਮੋਟਰ ਗਡੀਆਂ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਡੰਬਰ ਰਾਚਾਵੇ ||

ਛਡੱਣ ਲਗਿਆ ਕਿਸੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਦਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ||

ਮਤਲਵ ਦੀ ਸਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਤਾਰੀ ਜਿਥੇ ਮਤਲਵ ਉਥੇ ਜਾਂਦਾ ||

ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ||

ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਲੈੰਦਾ ||

ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਸਹਿਣਾ ਪੈੰਦਾ ||

ਕੁਝ ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਸਬ ਲੈ ਕਰ ਲੈੰਦਾ ||

ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਸਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਛਪੜ ਖੂਹ ਨਦੀ ਮਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ||

ਖੋਲ ਦਰਵਾਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ||

ਇਕ ਵਾਹੇਗੁਰੁ ਸਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਨਾਮ ਦਿੰਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ||

0 comments.