ਸੁਭ ਸਿਖਸ਼ਾ

Posted on October 7th, 2010 by admin.
Categories: Knowledge.

ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਤੂ ਦੁਸਰਿਆ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ||
ਨਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕਾਏਗਾ ||
ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਮਨੋ ਤੂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ||
ਮਨੋ ਤਿਆਗ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੰਵਲ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ ||
ਮੁਖ ਤੋ ਬੋਲੋ ਸੁਭ ਬਚਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ||
ਅਗੇ ਸ਼ੀਸ ਝੁਕਾਵੇ ਵਡਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਿਤ ਪਾਏਗਾ ||
ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਯਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੇਵ ਕਮਾਏਗਾ ||
ਦੁਧ ਦਾ ਕਰਜ ਚੁਕਾ ਦੀ ਬੰਦੇ ਮਾਂ ਚਰਨੀ ਸਿਸ਼ ਝੁਕਾਏਗਾ ||
ਇਕ ਪ੍ਰਬ ਹੀ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਖੰਡ ਬ੍ਰਿਮੰਡ ਉਪਾਏਗਾ ||
ਪਥਰ ਪੂਜਨ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁਖ ਗੁਰਨਾਮ ਨਿਰਾਕਾਰ ਧਿਆਏਗਾ ||

0 comments.