ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ

Posted on August 15th, 2009 by admin.
Categories: Prayer.

ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਣਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ॥
ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨਿਆਈਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਢਹਿੰਦਾ ॥ ੧
ਜੀਅ ਜੰਤ ਹਨ ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈਂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ॥ ੨
ਜੋ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇ ॥
ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ ਅੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲਦੇ ਮੇਵੇ ॥ ੩
ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੱਟੀ ਭਰਾਉਂਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦੇ ॥
ਮੁੰਹ ਭਾਰ ਗਿਰਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨਰਕੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੜਦੇ ॥ ੪

0 comments.