ਪ੍ਭ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ

Posted on June 21st, 2009 by admin.
Categories: Praise.

ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ॥
ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ॥ ੧
ਤੂੰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ॥
ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਨਾਹ॥ ੨
ਤੂੰ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ॥
ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਹਰਤਾ॥ ੩
ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦਿਵਾਲਾ॥
ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਨਿਵਾਲਾ॥ ੪
ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਅਟੱਲ॥
ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਅਮੁੱਲ॥ ੫

0 comments.