ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ

Posted on December 17th, 2008 by admin.
Categories: Knowledge.

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ॥
ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ॥ ੧
ਬੁੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁੱਡਾ ਜਿਹਾ॥
ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਜਿਹਾ॥ ੨
ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨਾ ਜਿਹਾ॥
ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ॥ ੩
ਮਿਤੱਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਾ॥
ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਿਹਾ॥ ੪
ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਜਿਹਾ॥
ਪੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ॥ ੫
ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹਾ॥
ਧਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਧਿਆਨ ਜਿਹਾ॥ ੬

0 comments.