ਪ੍ਭ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਚਾਉ

Posted on December 4th, 2008 by admin.
Categories: Praise.

ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੀ੍ਤਮ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ||
ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰ ਦਖਾਵੇ ਜਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ ||
ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਨਾ ਕੋਈ ਗਣਤ ਗਣਾਇਆ ||
ਇਸ ਬ੍ ਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸੂਰਜ ਕਿਤਨੇ ਤਾਰੇ ਚੰਦ ਸਜਾਇਆ ||
ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਨਸਲਾਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਜੀਵ ਰਚਾਇਆ ||
ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਤੂੰ ਉਪਜਾਇਆ ||
ਜਿਸ ਜੂਨੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ||
ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਅ ਨਾ ਕਰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੇ ਫਸਾਇਆ ||
ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇਰੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਇਆ ||
ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਨਾਮ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਇਆ ||

0 comments.